ALETHEIA - Gabinet Psychoterapii

Karolina Karolczak +48 733 843 185 karolina.karolczak@ wroclawpsychoterapia.com Paulina Salawa +48 514 269 394 paulina.salawa@ wroclawpsychoterapia.com

Aleja Kasztanowa 3a

Wrocław

zobacz mapkę.

Czy grozi Ci syndrom wypalenia zawodowego? – test

wypalenie zawodowe

Poniższa an­kie­ta jest po­moc­na w dia­gno­zie wy­pa­le­nia za­wo­do­we­go (oprac. na podst. Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­ty­stycz­nej Kla­sy­fi­ka­cji Cho­rób i Pro­ble­mów Zdro­wot­nych ICD-10).

1.Czy przychodząc do pracy lub podejmując wysiłek związany z wypełnianiem obowiązków zawodowych, często odczuwasz  wyczerpanie, które blokuje aktywność na polu zawodowym?
2.Czy wcześniej działałeś po wpływem silnej ambicji lub byłeś przekonany, że możesz wykonać zadanie perfekcyjnie i lepiej od innych?
3.Czy miałeś nadmierną (bardzo silną, silniejszą niż u kolegów) motywację do wykonywania swojej pracy? Przepracowywałeś się? Dążyłeś do osiągnięcia w pracy sukcesu za wszelką cenę, poświęcając przy tym inne wartości?
4.Czy martwiłeś się, że ktoś inny wykonuje pracę lepiej od ciebie? Walczyłeś i rywalizowałeś z taką osobą?
5.Czy odczuwałeś nadmierną niecierpliwość w dążeniu do celu?
6.Czy na skutek zaangażowania w pracę brakowało ci relaksu i czasu na wypoczynek?
7.Czy w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych odczuwałeś bardzo silne napięcie i stres? Jeżeli tak, to czy nasilenie tego stresu miało miejsce w okresie ostatniego roku?
8.Czy w ciągu ostatniego roku często chorowałeś (i czy częściej niż kiedyś)? Czy przyczyną twoich dolegliwości mogły być wyczerpanie i stres w pracy?
9.Czy w trakcie wykonywania pracy stajesz się osobą nadmiernie konfliktową, atakujesz innych lub przeciwnie – unikasz kontaktów z ludźmi? Czy pojawiały się u ciebie nadmierne odczucia lęku, trudności z podejmowaniem zadań w pracy z powodu nasilenia obaw?
10.Czy w przeciągu ostatniego roku chciałeś wziąć zwolnienie lekarskie , ponieważ na skutek przemęczenia nie byłeś w stanie wykonywać obowiązków zawodowych? Czy brakowało ci czasu na urlop?
11.Czy zawsze akceptowałeś wykonywany przez siebie zawód, czy raczej budzi w tobie uczucie frustracji? Czy uważasz, że „rozminąłeś się z powołaniem”?
12.Czy w przeciągu roku uległeś poważnemu wypadkowi lub twój stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie pracy zawodowej (po warunkiem wcześniejszego pełnego zaangażowania w nią)?
13.Czy przeżywasz ostatnio  trudności życiowe, problemy związane z pojawieniem się kryzysu? Czy doświadczyłeś śmierci bliskiej osoby, zmiany pracy lub mieszkania (ewentualnie rozwodu lub innej życiowa sytuacji traumatycznej)?
14.Czy twoja sytuacja życiowa uległa drastycznemu pogorszeniu w okresie ostatniego roku (np. ze względów finansowych)? Czy można powiedzieć, że z powodu takiej sytuacji odczuwasz brak satysfakcji z wykonywanej pracy?
15.Czy pojawiły się sytuacje, w których nie byłeś w stanie podejmować aktywności życiowej, a przed podjęciem jakiegokolwiek zadania w pracy odczuwałeś zupełny brak mobilizacji?

Jeśli na co naj­mniej osiem z 15 pytań od­po­wie­dzia­łeś twier­dzą­co, może u cie­bie wy­stą­pić syn­drom wy­pa­le­nia za­wo­do­we­go.

Jeśli rozpoznajesz u siebie symptomy wypalenia zawodowego zapraszamy na spotkanie konsultacyjne do Gabinetu Psychoterapii Aletheia we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat wypalenia zawodowego znajdziesz na naszej stronie.

.